Mike He

Mike He
Name Mike He
Also Known As He Jun Xiang, Mike Ho, 賀軍翔
Birthday 1983-12-28
Gender Male
IMDB Mike He profile on IMDB
Place of Birth Taipei - Taiwan
As: Sgt Masterson/Ma Jin
2010-04-08
Future X-Cops...
As: Unknown
2009-11-03
Love at Seventh Sigh...
As: Justin
2012-09-28
Bad Girls...
As: Li Zheng
2010-06-13
You Deserve To Be Si...
As: Shen Ruo He
2007-11-18
Bull Fighting...
As: Bo Ye
2010-05-16
Calling For Love...
As: Han Yi Lie
2011-06-05
Love Keeps Going...
As: Fan Jiang Yu
2014-07-06
Go, Single Lady...
As: Jiang Meng
2005-06-26
Devil Beside You...
As: Huo Da
2007-06-03
Why Why Love...
As: Xiang Yunjie
2011-02-09
Sunny Happiness...
As: Liu Jiandong
2004-06-29
Love Contract...
As: Li Yong Ji
2017-05-01
Cambrian Period...
As: Wang Da Shu
2018-03-29
Tree in the River...
As: Hu Tie Nan
2005-01-09
Express Boy...